محصولات آموزشی و فرهنگی

بسمه تعالی
پایگاه تخصصی آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در راستای توسعه و ترویج فرهنگ قرآن کریم، کتابها و نرم افزارهای
زیر را به جامعه قرآنی کشور تقدیم می کند.
برادران و خواهران عزیزی که تمایل به تهیه این محصولات - به صورت کلی و یا جزئی - دارند،می توانند با تلفن ۰۹۱۹۱۶۰۳۷۱۱ تماس بگیرند تا پس از پرداخت هزینه برایشان ارسال شود.