برگزاری مسابقه ترجمه ومفاهیم قرآن کریم جلد ۲ درهرات افغانستان

شنبه, ۱۸ ژوئن, ۲۰۱۶

نوع خبر:

بسمه تعالی
.........................
برگزاری مسابقه ترجمه ومفاهیم قرآن کریم جلد ۲ درهرات افغانستان
مسابقه ترجمه ومفاهیم قرآن کریم جلد ۲ باحضورخواهران وبرادران از طرف مدرسة القرآن هرات افغانستان برگزار گردید.
و همزمان با میلاد سراسر نور کریم اهل بیت امام حسن مجتبی ع به ممتازین جوایزی اهداء خواهدشد.