آداب تلاوت ۱۸ -ادب نهم تلاوت قرآن با صدای زیبا(۱)

آداب تلاوت ۱۸ -ادب نهم : بلند و آهسته حواندن قرآن