آموزش تجويد: درس ۱۹- مدّ (۱)

آموزش تجويد: درس ۱۹- مدّ (۱)
مدّ متصل، منفصل و لازم