آموزش تجويد: درس ۲۰- مدّ (۲)

آموزش تجويد: درس ۲۰- مدّ (۲)
مد عارض و لین