آموزش تجويد: درس ۲۴- وقف و ابتداء (۱)

آموزش تجويد: درس ۲۴- وقف و ابتداء (۱)
تعریف وقف و ابتداء و روش وقف بر آخر کلمات