آموزش تجوید - استاد علامی

آموزش تجويد: درس ۰۱- مقدمه

آموزش تجويد: درس ۰۱- مقدمه

آموزش تجويد: درس ۲۵- وقف و ابتداء (۲)

آموزش تجويد: درس ۲۵- وقف و ابتداء (۲)
احکام وقف سجاوندی

آموزش تجويد: درس ۲۴- وقف و ابتداء (۱)

آموزش تجويد: درس ۲۴- وقف و ابتداء (۱)
تعریف وقف و ابتداء و روش وقف بر آخر کلمات

آموزش تجويد: درس ۲۳- نکات مهم در قرائت قرآن

آموزش تجويد: درس ۲۳- نکات مهم در قرائت قرآن

آموزش تجويد: درس ۲۱- احکام « ها»

آموزش تجويد: درس ۲۱- احکام « ها»

آموزش تجويد: درس ۲۰- مدّ (۲)

آموزش تجويد: درس ۲۰- مدّ (۲)
مد عارض و لین

آموزش تجويد: درس ۱۹- مدّ (۱)

آموزش تجويد: درس ۱۹- مدّ (۱)
مدّ متصل، منفصل و لازم

آموزش تجويد: درس ۱۸- ادغام

آموزش تجويد: درس ۱۸- ادغام

آموزش تجويد: درس ۱۷- احکام نون ساکن و تنوین (۲)

آموزش تجويد: درس ۱۷- احکام نون ساکن و تنوین (۲)
اقلاب و اخفاء

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - آموزش تجوید - استاد علامی